1985 - 28.05.1991   ̳ (9.03.1950 26.06.2019).

 27.07.1990 -    07.1994  

                            ( 21.02.1991)

                            (6.05.1950).

 27.07.1990 -       1994   (1937 14.10.2017).

 27.07.1990 - 28.05.1991     (6.04.1936 04.2020).

 27.07.1990 -   /08.1992/  ̳ ̳

 27.07.1990 12.03.1992    ϳ (19  29.04.2015).

 27.07.1990 -       1992    (1940).

 27.07.1990 - 12.03.1992    (1)(1940).

 28.05.1991 -       1994   ̳ (28.05.1946 27.07.2016).

 28.05.1991 - 23.04.1992  

 21.12.1991 -    07.1994    (7.05.1937).

 23.04.1992 -    07.1994   (21.05.1942).

 29.06.1993 - 21.07.1994   . . (2) (. .).

 

 ³-

 

 22.07.1994 - 15.10.1998    ó (4.08.1946).

 22.07.1994 - 12.12.1994    ³

                             (7.09.1958 - 16.09.1999).

 22.07.1994 - 19.02.1997    . . (. .).

 22.07.1994 - 10.10.1995    . . (. .).

 17.08.1994 - 21.09.2001   

                             (.. 29.09.1994) (25.07.1950 - 7.10.2020).

 12.12.1994 - 15.06.1997   

                             (.. 21.12.1994) (1947).

 10.10.1995 - 13.03.2000   

                             ( 2.12.1998 ) (1) (25.05.1951).

 10.10.1995 -  5.08.1996    (1954).

 23.12.1996 - 20.03.1998   

                              ( ) (3.11.1942).

 23.01.1997 - 16.06.2000   

                             (14.05.1948 7.07.2019).

 11.02.1997 - 21.09.2001    (2.01.1949).

  5.02.1998 - 12.09.2001    (13.07.1948 - 5.08.2023).

 10.11.1998 - 10.07.2003    (2.01.1948).

  4.12.1998 - 27.11.2000    (28.02.1951).

 25.06.1999 - 13.11.2000    (28.07.1947).

 13.03.2000 28.12.2010   

                             (21.09.2001 ) (21.11.1960).

 27.11.2000 - 21.09.2001    (27.06.1949).

 24.09.2001 - 19.12.2003   

                             ( 3.07.2002 ) (13.03.1954).

 24.09.2001 - 27.12.2005    (1947).

  3.07.2002 - 29.07.2004    (21.09.1949).

 10.07.2003 - 25.05.2004    (1944).

 28.07.2003 18.08.2018   

                              (.. 24.12.2003,

                               24.12.2003 27.12.2014

                              ) (20.11.1949)

 24.03.2004 -    08.2006    . . (2) (. .).

 25.05.2004 - 28.12.2010    (1952).

 27.08.2004 -  8.04.2006    (21.01.1951).

 27.12.2005 - 24.11.2008    ̳ (1959).

  5.05.2006 28.12.2010    ³ (1953).

  4.06.2009 28.12.2010    ̳ (17.11.1958).

 28.12.2010 18.08.2018    ̳ (21.07.1959).

 28.12.2010 31.07.2012    ̳ (1.12.1969).

 28.12.2010 28.02.2012     ̳ (27.07.1955).

 28.12.2010 27.12.2014    (13.03.1949).

 10.04.2012 27.03.2019    ̳ (23.10.1954).

 18.01.2013 27.12.2014    . . (. .).

 27.12.2014 18.08.2018   

                             ( ) (26.09.1969).

 27.12.2014 21.12.2016    (25.09.1960).

 29.12.2016 18.08.2018    (27.05.1956).

 18.08.2018 -  3.09.2020    ߢ (21.04.1972).

 18.08.2018 -  3.03.2020    (5.11.1974).

 18.08.2018 -   ....        ³ (19.10.1965).

 18.08.2018 29.11.2019    ( ) (2.07.1975).

  4.04.2019 -  4.06.2020    (16.04.1963).

 29.11.2019 -  4.06.2020     ̳ ( ) (10.01.1981).

  3.03.2020 16.08.2022    ³ (1962).

  4.06.2020 -   ....        ̳ ( ) (14.09.1969).

  4.06.2020 13.12.2021    ̳ (23.05.1976).

  3.09.2020 -   ....         (19.07.1962).

 21.03.2022 -   ....        (30.09.1958).

 16.08.2022 -   ....         (22.08.1957).